آگهی مناقصه – شهرداری کاشمر
آگهی مناقصه – شهرداری کاشمر

شهـرداری کاشمر در نظر دارد؛نسبت به واگذاری موارد ذیل از طریـق مناقصه عمومی اقـدام نمایـد.

شهـرداری کاشمر در نظر دارد؛نسبت به واگذاری موارد ذیل از طریـق مناقصه عمومی اقـدام نمایـد.

۱ـ تأمین، نگهداری و آبیاری پارک جنگلی سیدمرتضـی (تجدید)

۲ـ وصـول عــوارض خــودرو

۳ـ تـوزیـع فیـش و وصـول عــوارض نوسـازی (تجدید)

۴ـ تـوزیـع فیش و وصـول عوارض صنـفـی (تجدید)

۵ـ اجــرای عملیـات تکمیلــی پــارک دانـش (تجدید)

۶ـ خـریـد نیمکـت و سطـل زبالـه پـارکـی (تجدید)

۷ـ خریـد مجتمـع پلـی اتیلنـی بـازی کـودکان (تجدید)

۸ـ نگهـداری و نظافت سرویـس هـای بهـداشتـی

۹ـ انجـام امـور مربـوط به متوفیـات

۱۰ـ نگهـداری، نظافت و وصول عوارضات کشتارگاه نیمه صنعتی دام

شرایط مناقصه

۱ـ سپـرده شرکت در منــاقصـه : حـداقــل ۵ درصـد بــرآورد اولیــه پـیـمـان

۲ـ مهـلـت دریـافـت اسـنـاد : از مـورخــه ۹۸/۶/۳۰ لـغــایت ۹۸/۷/۸

۳ـ هزینـه انتشـار آگهـی بـر عهـده بـرنـده منـاقـصـه اسـت.

۴ـ شهــرداری در رد یا قبــول یک یـا کلیـه پیشنــهـادات مخــتـار اسـت.

۵ـ قیمــت پـایـه در اسنـاد منـدرج شـده اسـت.

۶ـ بازگشایـی پاکت‌هـا: ساعت ۱۸ عصـر روز چهارشنـبـه مورخـه ۹۸/۷/۱۰

۷ـ محل دریافت اسنـاد مـزایـده و کـسـب اطـلاعات بیـشـتــر، امــور حقــوقـی و قـراردادهـای شهـرداری بـا تلفن تماس ۵۵۲۲۹۸۹۹/ ۴-۵۵۲۲۷۷۰۱ می‌باشد.

۸ـ باقـی شرایط در اسناد مـناقصه مندرج است.

  • منبع خبر : شهرداری کاشمر