سامانه افکارسنجی صدای خاوران

فضای کنونی جامعه را چه میزان انتخاباتی می دانید؟

آیا با رد صلاحیت های گسترده صورت گرفته توسط هیات نظارت از یک جناح خاص موافق هستید؟

مشارکت این دوره مردم در انتخابات را چگونه ارزیابی می کنید؟

تاثیر حضور نامزدها از جناح های مختلف را در مشارکت مردم در انتخابات شورای شهر تا چه اندازه موثر می دانید؟

آیا ترکیب هیات نظارت شهرستان را مناسب با انتخابات شورای شهر می دانید؟