آگهی مزایده – شهرداری کاشمر
آگهی مزایده – شهرداری کاشمر

شهرداری کاشمر در نظر دارد؛ موارد زیر را از طریق مزایده کتبی به مدت یک سال به صورت اجاره واگذار نماید.

شهرداری کاشمر در نظر دارد؛ موارد زیر را از طریق مزایده کتبی به مدت یک سال به صورت اجاره واگذار نماید.

۱ـ تــاکســـی بــی‌سیـــم ۱۳۳

۲ـ قطعه زمین واقع در جانبازان جنوبی جنب جایگاه CNG (کارواش فعلی) (تجدید)

۳ـ تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبـوس سطح شهر (تجدید)

۴ـ سوئیت های اقامتی مجتمع سیدمرتضی

۵ـ قصــر بــادی پــارک بسیــج ـ واحدهـای اداری

۶ـ مسکونی تجاری ابتـدای خیابـان دادگستـری

۷ـ واحدهای تجاری شماره ۱۸، ۱۹ و ۲۰ مجتمع سیدمرتضی (تجدید)

۸ـ پارکینگ شمـاره ۲ شهـرداری واقع در جنب پاسـاژ جوادیـه

شرایط مزایده

۱ـ دریافت اسناد : از مورخه ۹۸/۶/۳۰ لغایت پایان وقت اداری ۹۸/۷/۸ می‌باشد.

۲ـ سپرده شرکت در مزایده : حداقل ۵ درصد قیمت کل پایه اجاره سالیانـه می‌باشد.

۳ـ هـزیـنــه انتـشـار آگـهـی بـر عهـده بـرنـده مـزایـده اسـت.

۴ـ شهـرداری در رد یا قبـول یک یا کلیه پیشنهـادات مختـار اسـت.

۵ـ قیمـت پـایـه اجـاره در اسنـاد منــدرج اسـت.

۶ـ بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۸ عصـر روز چهارشـنـبـه مـورخـه ۹۸/۷/۱۰

۷ـ محل دریـافت اسناد مزایـده و کسـب اطـلاعات بیشتر، امور حقوقی و قراردادهای شهــرداری بـا تلـفـن تمـاس ۵۵۲۲۹۸۹۹-۵۵۲۲۷۷۰۱-۴ می‌باشـد.

۸ـ بـاقـی شـرایــط در اسنـاد مـزایـده مـنـدرج اسـت.

  • منبع خبر : شهرداری کاشمر